2019-05-17 15:47:06

Obavijest o održavanju roditeljskog sastanka za predstavljanje i odabir ponude sukladno Javnom pozivu 1/2019 maturalna ekskurzija Španjolska

Obavijest o održavanju roditeljskog sastanka za predstavljanje i odabir ponude sukladno Javnom pozivu 1/2019 maturalna ekskurzija Španjolska 

 

 

         SREDNJA ŠKOLA

    „VLADIMIR GORTAN“

                  BUJE

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

    „VLADIMIR GORTAN“

                  BUIE

KLASA:602-03/19-15/01

URBROJ: 2105-21-01-19-4

Buje, 17. svibnja 2019.

 

Obavijest o odabiru ponuda po objavljenom javnom pozivu za organizaciju i provedbu maturalnog izleta- destinacija Španjolska

 

Temeljem članka 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/2014, 81/2015) održan je sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor ponuda za izvanučioničku aktivnost - maturalna ekskurzija u Španjolsku za treće razrede (3.a i 3.c)  dana 17. svibnja 2019. godine s početkom u 14,00 sati.

 

Na sastanku Povjerenstva  utvrđeno je da su u otvorenom roku Javnog poziva broj 1/2019 pristigle dvije ponude i to ponude:

 

Artik d.o.o. Turistička agencija Umag Alga Travel Agency d.o.o., Zagreb

 

Na sastanku Povjerenstva bili su prisutni svi članovi Povjerenstva te se pristupilo otvaranju pristiglih ponuda i utvrđivanju udovoljavanju traženim uvjetima sukladno Javnom pozivu te je utvrđeno da obje pristigle ponude udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva te su iste prihvaćene.

 

Otvaranju ponuda na sastanku Povjerenstva nije bio prisutan niti jedan predstavnik agencija koje su uputile ponude.

 

Ovim se putem obavještavaju  agencije Artik d.o.o. Umag i Alga Travel Agency d.o.o. Zagreb da će se roditeljski sastanak za konačni odabir agencije maturalnog izleta učenika 3.a i 3.c razreda održat dana 21. svibnja 2019. godine u 17.00 sati u SŠ „Vladimir Gortan“ Buje te se pozivaju iste na predstavljanje svojih ponuda prema podatcima traženim i dostavljenim u ponudi sukladno sljedećem rasporedu:

 

Artik d.o.o. Turistička agencija Umag – 17.05-17.25 sati Alga Travel Agency d.o.o., Zagreb – 17.25 -17.45 sati

 

 

U slučaju da predstavnici navedenih agencija nisu u mogućnosti odazvati se pozivu mole se da nas pisano obavijeste na e-mail adresu ured@ss-vgortan-buje.skole.hr te će u tom slućaju ponude biti predstavljene od strane učitelja voditelja sukladno članku 15. stavku 5. Pravilnika o izvođenju izleta ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

Odluku o odabiru ponude donose roditelji i učitelj voditelj i učitelj pratitelj većinom glasova nazočnih te je odluka roditelja konačna.

 

 

                                                                                                               Povjerenstvo


Srednja škola "Vladimir Gortan" Buje